Artikel 1: Definities

 1. Superbezorgd.nl, onderdeel van E-comm2day B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 67231160, is gevestigd in Helmond.
 2. Superbezorgd.nl is de gebruiker van deze Algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever: De wederpartij van Superbezorgd.nl.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening, welke wordt aangegaan door het online boeken van een zending via de website www.superbezorgd.nl.
 5. Afzender: opdrachtgever/contractpartij van Superbezorgd.nl
 6. Vervoerder: De partij die door Superbezorgd.nl is ingesteld om het vervoer te verzorgen.
 7. Geadresseerde: Degene middels de boeking op de website wordt aangemerkt als ontvanger.
 8. Zending: De in de website opgegeven en ten vervoer aangegeven vervoerseenheid (zoals een pakket, een pallet en stukgoed, welke is bestemd voor de geadresseerde en daartoe is voorzien van een vervoersdocument).
 9. Vervoersdocument: De op de zending aanwezige gegevensdrager (of combinatie van gegevensdragers), waaruit de specificaties met betrekking tot het vervoer kunnen worden herleid, zoals afzenderadres, adres van de geadresseerde, barcode en zendingsnummer.
 10. Website: www.superbezorgd.nl

Artikel 2: Algemeen

 1. Superbezorgd.nl treedt hoofdzakelijk op als expediteur en biedt haar diensten aan via internet. Daarnaast treedt Superbezorgd.nl in sommige gevallen ook op als vervoerder.
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Superbezorgd.nl en een opdrachtgever waarop Superbezorgd.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
 3. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Superbezorgd.nl, waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
 4. Afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts geldig indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 5. Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 6. De nietigheid of vernietiging van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden tast geen enkel ander deel van deze Algemene voorwaarden aan. Na vernietiging c.q nietigheid treden Superbezorgd.nl en opdrachtgever in overleg ten einde vervangende bepalingen overeen te komen. Bij de vaststelling van de nieuwe bepalingen dienen het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht te worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, prijzen en offertes

 1. Alle door Superbezorgd.nl gedane aanbieding zijn vrijblijvend.
 2. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen, die gelden ten tijde van het aanbieden, respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van de in lid 2 genoemde factoren worden ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aangepast. Superbezorgd.nl dient deze wijzigingen te kunnen aantonen.
 4. Indien door Superbezorgd.nl all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van Superbezorgd.nl komen. Het gebruik van all-in of forfaitaire tarieven zal in geen van de gevallen leiden tot een wijziging in het optreden van Superbezorgd.nl als expediteur.
 5. Tenzij anders is bedongen, zijn in all-in, respectievelijk forfaitaire tarieven, in ieder geval niet inbegrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
 6. Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen beloning in rekening worden gebracht.
 7. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in geboden aanbiedingen en offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 8. Indien de aanvaarding (zelfs op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Superbezorgd.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Superbezorgd.nl anders aangeeft.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt van kracht op het moment dat de opdrachtgever een opdracht tot doen vervoeren heeft geplaatst via de website www.superbezorgd.nl. Door deze handeling bekrachtigt de opdrachtgever de overeenkomst en accepteert hiermee de Algemene voorwaarden van Superbezorgd.nl .
 2. De opdrachtgever is verplicht er zorg voor te dragen dat de zending(en) op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking is/zijn.
 3. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de voor de ontvangst als voor de verzending vereiste documenten, alsmede de benodigde instructies tijdig in het bezit van Superbezorgd.nl of de geselecteerde contractant / vervoerder zijn. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Superbezorgd.nl zijn verstrekt, heeft Superbezorgd.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Superbezorgd.nl is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de aan haar gedane opgaven juist en volledig zijn.
 5. Bij onvoldoende laad- en/of lostijd – ongeacht de oorzaak daarvan – komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook dan wanneer Superbezorgd.nl het vervoersdocument en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen.
 6. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer vervoersondernemingen krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon-, en feestdagen tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij anders is afgesproken. Zulke kosten moeten dientengevolge door de opdrachtgever aan Superbezorgd.nl worden vergoed.
 7. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise, geschieden uitsluitend op uitdrukkelijke opdracht van de opdrachtgever of de geselecteerde vervoerder en tegen vergoeding door de opdrachtgever van de (extra) kosten.
 8. Desalniettemin is Superbezorgd.nl en/of de geselecteerde vervoerder gerechtigd, doch niet verplicht, op eigen initiatief voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te treffen die zij in het belang van laatstgenoemde acht.
 9. Superbezorgd.nl en/of geselecteerde vervoerder treden niet als deskundige op. Voor beide ontstaat generlei aansprakelijkheid uit opgaven van toestand, aard of kwaliteit der goederen, evenmin neemt Superbezorgd.nl of de geselecteerde vervoerder enige aansprakelijkheid op zich ten aanzien van overeenstemming van monsters met de partij.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 2. Superbezorgd.nl is – onverlet het bepaalde in artikel 8 – niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor enige schade.
 3. Indien Superbezorgd.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Superbezorgd.nl beperkt tot de factuur waarde. Deze factuurwaarde dient door de opdrachtgever bewezen te worden. Bij het ontbreken van een factuurwaarde zal de marktwaarde op het moment van het ontstaan van de schade gelden.
 4. Superbezorgd.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen of immateriële schade.
 5. Indien bij de uitvoering van de opdracht schade ontstaat waarvoor Superbezorgd.nl niet aansprakelijk is, zal Superbezorgd.nl zich inspannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. Superbezorgd.nl is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat Superbezorgd.nl haar aanspraken op de door haar ter uitvoering van de opdracht en ingeschakelde derden aan de opdrachtgever af.
 6. De opdrachtgever is jegens Superbezorgd.nl aansprakelijk voor schade geleden door vervoerder ten gevolge van de (aard der) goederen of de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Superbezorgd.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder begrepen ondergeschikten van zowel Superbezorgd.nl als de opdrachtgever, die verband houden met de in het vorige lid bedoelde schade.
 8. Superbezorgd.nl, die soms ook zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, slechts volgens deze voorwaarden aansprakelijk.
 9. Superbezorgd.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Superbezorgd.nl is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Superbezorgd.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 6: Overmacht

 1. Superbezorgd.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Superbezorgd.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Superbezorgd.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Superbezorgd.nl of van derden daaronder begrepen. Superbezorgd.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Superbezorgd.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
 2. Superbezorgd.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals (extra) transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van opdrachtgever.
 5. Superbezorgd.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Superbezorgd.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
 6. Voor zover Superbezorgd.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Superbezorgd.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Superbezorgd.nl. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Superbezorgd.nl in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Superbezorgd.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Superbezorgd.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5.
 4. Enkel vermelding door opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt Superbezorgd.nl niet.
 5. Tijden van aankomst worden door Superbezorgd.nl niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de geselecteerde contractanten / vervoerders weigeren voor stukstal, gewicht enz. te tekenen, is Superbezorgd.nl niet verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 8: Dwingend recht

 1. Indien de zaken niet zonder vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat, waarin zij ter beschikking is gesteld, is Superbezorgd.nl, voor zover zij een vervoersovereenkomst die zij met een ander zou sluiten, zelf uitvoerende, verplicht zulks onverwijld aan de opdrachtgever die hem kennis gaf van de schade mede te delen.
 2. Doet Superbezorgd.nl de in het eerste lid bedoelde mededeling niet, dan is zij, wanneer zij daardoor niet tijdig als vervoerder is aangesproken, naast vergoeding van de schade, die de opdrachtgever overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd, gelijk aan de schadevergoeding die zij zou hebben moeten voldoen, wanneer zij wel tijdig als vervoerder zou zijn aangesproken.
 3. Indien de zaken met vertraging ter bestemming worden afgeleverd in de staat waarin zij ter beschikking zijn gesteld, is Superbezorgd.nl voor zover zij de vervoersovereenkomst, welke zij met een ander zou sluiten, zelf niet uitvoerende, verplicht de opdrachtgever onverwijld te doen weten welke vervoeroverseenkomsten zij ter uitvoering van haar verbintenis aanging. Zij is tevens verplicht de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van opgekomen schade.
 4. De opdrachtgever verkrijgt jegens degene, met wie Superbezorgd.nl heeft gehandeld, van het ogenblik af, waarop hij Superbezorgd.nl duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hijzelf als afzender de overeenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt door Superbezorgd.nl – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen hem en Superbezorgd.nl ten aanzien van de zaken een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.

Artikel 9: Betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht aan Superbezorgd.nl de vrachten, rechten, beloningen etc. bij aankomst van te ontvangen onderscheidenlijk bij verzending van te verzenden zaken, onmiddellijk contant te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het risico van koersschommelingen van valuta is voor rekening van opdrachtgever.
 2. Betaling dient onmiddellijk te geschieden bij boekingen door middel van de overeengekomen wijze van betaling, te weten een doorlopende automatische machtiging of betaling credit card, iDeal ofwel binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Superbezorgd.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen of andere overeengekomen wijze en termijn van betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Superbezorgd.nl op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Superbezorgd.nl heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Superbezorgd.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. Superbezorgd.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2% over de gehele factuurwaarde, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 9. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht in het kader van deze opdracht door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen bedragen, alsmede daarmee samenhangende opgelegde boetes aan Superbezorgd.nl te vergoeden.

Tot slot

Op al onze aanbiedingen en opdrachten zijn de Nederlandse Expeditie Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.